Adatvédelmi tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

 1. BEVEZETÉS

 

1.1. Tevékenyég

Az Ács Miklós Ádám egyéni vállalkozó (székhely: 2051 Biatorbágy, Rákóczi u. 24/E., EV. 52603673, a továbbiakban: Üzemeltető) kizárólagos forgalmazója a „Golden Coaster” márkanév alatt gyártott ruházati és ruházati kiegészítő termékeknek (továbbiakban: Termék vagy Termékek). Az Üzemeltető a termékeket bolti és nem bolti kiskereskedelmi tevékenységen, valamint webshop-on keresztül értékesíti.

 

1.2. Webshop

Az Üzemeltető a www.goldencoaster.com elnevezésű domain név alatt (a továbbiakban: Honlap) magyar nyelvű webshop-ot (a továbbiakban: Webshop) működtet. A Webshop az Üzemeltető Honlapon elérhető termékkatalógusa, mely az Üzemeltető által forgalmazott Termékeket kínálja eladásra. A Webshopon történő elektronikus megrendelés leadásával adásvételi szerződés jön létre a megrendelést leadó természetes személy, mint vevő (a továbbiakban: Vásárló) és az Üzemeltető, mint eladó között.

 

 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 

2.1. A Tájékoztató célja

A jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) célja, hogy tájékoztatást adjon az Üzemeltető által követett és alkalmazott adatkezelési tevékenységről.

 

2.2. A Tájékoztató hatálya

Az Üzemeltető az 1.2 pontban foglaltakra tekintettel rögzíti, hogy a jelen adatkezelési tájékoztató [1] az Üzemeltető által követett és alkalmazott adatkezelési tevékenységekre és [2] az ezen adatkezelési tevékenységekkel érintett természetes személyekre (Érintett vagy Érintettek) vonatkozik.

Az Üzemeltető a Webshop útján valósít meg adatkezelést. Az Üzemeltető önálló adatkezelőnek minősül, és ekként illeti meg, illetve terheli az adatkezelési tevékenységgel kapcsolatos jogok és kötelezettségek.

 

2.3. A Tájékoztató elérhetősége

Jelen Tájékoztató – ennek mindenkor hatályos változata – az Üzemeltető (1) székhelyén, (2) és a Honlapon mindenkor elérhető.

 

2.4. A Tájékoztató módosítása

Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy a Tájékoztatót – szükség szerint – bármikor egyoldalúan, előzetes értesítés nélkül módosítsa, a módosítást követő hatállyal, mely módosításról általános tájékoztatást nyújt.

 

2.5. Irányadó jogszabályok

Az Üzemeltető kijelenti, hogy a tevékenységével kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen Tájékoztató és a hatályos jogszabályok [ideértve különösen, de nem kizárólagosan az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (a továbbiakban: GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a továbbiakban: Infotv.).

A Tájékoztatóban használt, nagy kezdőbetűvel rendelkező fogalmak a fent megjelölt jogszabályokban meghatározott jelentéssel bírnak. Érintett alatt a jelen Tájékoztató vonatkozásában a Vásárló értendő.

 

2.6. A szolgáltatott személyes adatok valódisága, pontossága

Az Üzemeltető részére szolgáltatott, közölt, hozzáférhetővé tett személyes adatok valódiságáért, pontosságáért – az Üzemeltető által mért személyes adatok kivételével – kizárólag az Érintett tartozik felelősséggel. Az adatközlés hiányosságaiért, illetve a hibásan megadott adatokból adódó bármilyen következményért az Üzemeltető nem vállal felelősséget, felelősségét e tekintetben kifejezetten kizárja.

 

2.7. Adatszolgáltatás hiánya

Az Érintett tudomásul veszi, hogy a Programban történő részvételhez szükséges bizonyos személyes (különleges) adat(ok) önkéntes szolgáltatása és ezt a szolgáltatást az Érintett teljesíti is. Amennyiben az Érintett akként dönt, hogy a kért személyes (különleges) adatot – akár részben – nem szolgáltatja, úgy ezzel azt is tudomásul veszi, elfogadja, hogy a vele való, Üzemeltető általi kapcsolattartás nem lesz eredményes.

 

2.8. Adatbiztonság

Az Üzemeltető a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát szolgálja.

 

III. EGYES ADATKEZELÉSEK

Az Üzemeltető által folytatott egyes adatkezelések külön táblázatban kerülnek bemutatásra. Az egyes táblázatok csak a táblázatok 1. pontjában meghatározott adatkezeléssel kapcsolatos tényeket tartalmazzák.

 

 1. Reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési és marketing célú megkeresés (e-DM, hírlevél)
 2. számú táblázat

 

1. Az adatkezelés folyamatának leírása:

 

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grtv.) 6. § (1) bekezdése alapján az Üzemeltető a Vásárló, mint a reklám címzettjének közvetlen megkeresés módszerével, így különösen elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján reklámot közöl (a továbbiakban: Hírlevél), amennyiben a Vásárló ehhez előzetesen, egyértelműen és kifejezetten hozzájárul. A Vásárló a hozzájárulását írásban, a Hozzájáruló Nyilatkozatokon található igen üres négyzet ikszelésével, majd a Hozzájáruló Nyilatkozatokon aláírásával, vagy a Honlap „HÍRLEVÉL” menüpontja alatti checkbox ikszelésével adja meg.

 

2. A kezelt személyes adatok:

 

 1. vezetéknév és utónév

 2. lakcím (irányítószám, település, utca, házszám)

 3. Telefonszám

 4. Email cím

 

4. Az adatkezelés jogalapja:

 

Az adatkezelésre a GDPR 6. cikk (1) a) pontja szerinti jogalapon kerül sor, azaz a Vásárló hozzájárulásával.

A Vásárló jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni. A hozzájárulás visszavonása azonban nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonását a Vásárló a Hírlevélben található „LEIRATKOZOM” linkre kattintva, vagy írásban, szabad szöveges kérelemmel teheti meg, melyet az Üzemeltető jelen Tájékoztató V. fejezetében meghatározott elérhetőségének egyikére köteles megküldeni. A hozzájárulás visszavonása az Üzemeltető általi tudomásszerzéssel válik hatályossá.

 

5. Az adatkezelés időtartama:

 

A hozzájárulás megadásától a hozzájárulásának visszavonásáig (hírlevélről történő leiratkozás, a továbbiakban: LEIRATKOZÁS) legfeljebb számított 36 hónapig, A Leiratkozás ténye és dátuma a bizonyíthatóság érdekében rögzítésre kerül olyan módon, hogy abból a korábbi adatok nem visszanyerhetőek, de konkrét adat megadásakor a Leiratkozás bizonyítható. A Hírlevélben történő azonnal, míg a telefon vagy egyéb elérhetőség útján közölt Leiratkozás legkésőbb 5 munkanap elteltével lép életbe.

 

6. Vásárló jogai:

 

IV. fejezet szerinti jogok

 

7. Vásárló jogainak érvényesítése:

 

VI. fejezet szerint

 

8. Adatfeldolgozó:

 

Üzemeltető

 

 

 1. Webshop (2. számú táblázat)

 

1. Az adatkezelés folyamatának leírása:

 

A Vásárló a Webshopban kiválasztott termékek vonatkozásában (1) regisztrációt követő belépéssel, vagy (2) regisztráció nélkül tudja megrendelését leadni. A Vásárló mindkét esetben a 2. pontban meghatározott személyes adatokat rögzíti, melyek szolgáltatása nélkül a szerződés teljesítése nem lehetséges.

 

2. A kezelt személyes adatok:

 

 1. név

 2. lakcím (irányítószám, település, utca, házszám)

 3. szállítási cím (irányítószám, település, utca, házszám)

 4. telefonszám

 5. email cím

 6. számlázási adatok (név, akire a számla kiállításra kerül, illetve ezen személy lakcíme)

 

3. Az adatkezelés célja:

 

A Vásárló részére a Webshop-on keresztül Termék értékesítése, illetve annak Vásárlóhoz történő kiszállítása, számviteli kötelezettség teljesítése.

 

4. Az adatkezelés jogalapja:

 

Az adatkezelésére a GDPR 6. cikk (1) b) pontja alapján kerül sor, azaz az adatkezelés adásvételi szerződés létrehozásához és teljesítéséhez szükséges.

Az adatkezelésre a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti jogalapon kerül sor, azaz az adatkezelés az Üzemeltetőre vonatkozó jogi kötelezettség (törvényben előírt adó- és számviteli kötelezettségek) teljesítéséhez szükséges.

 

5. Az adatkezelés időtartama:

 

Az Üzemeltető az Érintett személyes adatait a szerződéses jogviszony fennállása alatt és azt követően határozott ideig az irányadó jogszabályi kötelezettségeknek eleget téve kezeli.

 

6. Vásárló jogai:

 

IV. fejezet szerinti jogok

 

7. Vásárló jogainak érvényesítése:

 

VI. fejezet szerint

 

8. Adatfeldolgozó:

 

Üzemeltető

 

 

 1. Számlázással kapcsolatos adatkezelés (3. számú táblázat)

 

1. Az adatkezelés folyamatának leírása:

 

Az Üzemeltető az értékesített termékekről és igénybe vett fenti táblázatokban rögzített szolgáltatásokról számlát állít ki, és megőrzi azt. A számlázási célú adatkezelés szorosan kapcsolódik a szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatkezeléshez, annak részét képezi, de attól eltérő jogalapon történik.

 

2. A kezelt személyes adatok:

 

Az általános forgalmi adóról szóló 2017. évi CXXVII. tv. 169.§, és 202.§-a alapján:

 1. név

 2. lakcím

 A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167.§-a alapján:

 1. név

 2. lakcím

 

3. Az adatkezelés célja:

 

Számla kiállítása az értékesített termékekről és az igénybe vett szolgáltatásokról, annak megőrzése, adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése.

 

4. Az adatkezelés jogalapja:

 

Az adatkezelésre a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti jogalapon kerül sor, azaz az adatkezelés az Üzemeltetőre vonatkozó jogi kötelezettség (törvényben előírt adó- és számviteli kötelezettségek) teljesítéséhez szükséges.

 

5. Az adatkezelés időtartama:

 

A kiállított számla, mint számviteli bizonylat megőrzésére a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §-a szerinti határidőig (jelenleg 8 év), 2017. december 31. napjáig az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (régi Art.) 47. § (3) bekezdése és a 164. § alapján, míg 2018. január 1. napját követően az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL törvény (új Art.) 78. § (3) bekezdése és 202. §-a alapján az adójogi elévülési határidőig kerül sor.

 

 1. ÉRINTETT JOGAI

Az Érintettet a fenti adatkezelésekkel kapcsolatban az alábbi jogok illetik meg.

 

4.1. Tájékoztatáshoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy az Üzemeltető által kezelt személyes adatai vonatkozásában az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon. Tekintettel arra, hogy az Érintett saját maga adja meg az Üzemeltető részére személyes adatait, az Üzemeltető a GDPR 13. cikk szerinti tájékoztatási kötelezettségének a jelen Tájékoztatóval tesz eleget.

 

4.2. Hozzáférés joga (GDPR 15. cikk)

Az Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni arról, hogy az Üzemeltető pontosan mely személyes adatait kezeli. Kérésére az Üzemeltető tájékoztatást ad továbbá az Érintettre vonatkozó adatkezelés céljairól, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait (ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket, amennyiben erre sor került). Az Érintett bármikor jogosult arra, hogy hozzáférést kapjon ahhoz, hogy jogosult kérelmezni az Üzemeltetőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. Az Érintett bármikor jogosult arról információt, tájékoztatást kapni, hogy a felügyeleti hatósághoz panaszt nyújthat be. Amennyiben felmerül olyan adat, amelyet nem az Érintettől szerezett be a Tárasaság, úgy az Érintett bármikor tájékoztatást kérhet az adat(ok) forrásáról. Amennyiben az Üzemeltető személyes adatokat harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére továbbítja, akkor az Üzemeltető az Érintettet tájékoztatja a továbbításra vonatkozóan a GDPR a 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról is.

Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok első másolatát az Üzemeltető díjmentesen az Érintett rendelkezésre bocsátja. Az Üzemeltető további másolatokért az adminisztratív költségeken alapuló, az adatok mennyiségéhez igazodó észszerű mértékű díjat számíthat fel, ennek összegét azonban az Üzemeltető előzetesen közli az Érintettel. Amennyiben az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a tájékoztatás/hozzáférés iránti kérelmét, úgy az Üzemeltető az információkat széles körben használt elektronikus formátumban bocsátja az Érintett rendelkezésére, kivéve, ha az Érintett másként kéri. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

 

4.3. Helyesbítéséhez, kiegészítéséhez való jog (GDPR 16. cikk)

Az Érintett jogosult kérni, hogy az Üzemeltető helyesbítse a pontatlan vagy hibásan felvett személyes adatokat. Amennyiben az adatok hiányosak – figyelembe véve az adatkezelés célját – az Érintett kérheti azok kiegészítését. Ha a helyesbíteni vagy kiegészíteni kért adat valamely, a személyazonosságot és a lakcímet igazoló hatósági igazolványban vagy egyéb közhiteles nyilvántartásban szereplő adat, a helyesbítéshez vagy kiegészítéshez ezen dokumentum bemutatása is szükséges.

 

4.4. Személyes adatok törléséhez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) (GDPR 17. cikk)

Az Érintett bármikor kérheti az Üzemeltetőtől személyes adatai törlését, amely kérésnek az Üzemeltető köteles eleget tenni, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat az Üzemeltető gyűjtötte vagy más módon kezelte;
 2. b) az Érintett visszavonta az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. c) az Érintett a GDPR 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az Üzemeltető közérdeken vagy a jogos érdeken alapuló adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy a GDPR 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik a közvetlen üzletszerzés céljából történő adatkezelés ellen;
 4. d) a személyes adatokat az Üzemeltető jogellenesen kezelte;
 5. e) a személyes adatokat az Üzemeltetőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 6. f) a személyes adatok gyűjtésére a GDPR 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Amennyiben az Üzemeltető nyilvánosságra hozta a személyes adatot és azt törölni köteles, minden ésszerűen elvárható lépést megtesz annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő további adatkezelőket a törlési kötelezettségről.

Nem kell az adatot törölni, amennyiben az adatkezelés szükséges:

 1. a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 2. b) a személyes adatok kezelését előíró, az Üzemeltetőre alkalmazandó jog szerinti kötelezettség teljesítése (pl. adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése), illetve közérdekből vagy az Üzemeltetőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 3. c) a GDPR 9. cikk (2) bekezdése h) és i) pontjának, valamint a 9. cikk (3) bekezdésének megfelelően a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
 4. d) a GDPR 89. cikk (1) bekezdésével összhangban a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, ha a törlési jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
 5. e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

4.5. Adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk)

Az Érintett kérheti, hogy az Üzemeltető korlátozza bizonyos személyes adatai kezelését, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. a) az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Üzemeltető ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. b) az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. c) az Üzemeltetőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 4. d) az Érintett a GDPR 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozott az adatkezelés ellen és idő szükséges annak vizsgálatára, hogy van-e elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre. Ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy van-e elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, azaz, hogy az Üzemeltető adat megtartásához és kezeléséhez fűződő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett adattörléshez fűződő jogos indokaival szemben.

A korlátozás ideje alatt az adatot az Üzemeltető csak tárolja, azon egyéb adatkezelési műveletet nem végez, kivéve, ha (i) a további műveletekhez az Érintett hozzájárul vagy (ii) ha az adatok kezelése jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükséges, továbbá, (iii) ha más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében szükséges, vagy (iv) ha az adatkezelést az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdeke megköveteli.

Az adatkezelés korlátozása esetén a korlátozás feloldásáról az Üzemeltető az Érintettet előzetesen abban a formában és módon tájékoztatja, ahogyan az Érintett az adatkezelés korlátozását igényelte.

Az Üzemeltető minden olyan címzettet tájékoztat az Érintett által kért és az Üzemeltető által végrehajtott helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Érintett kérésére az Üzemeltető tájékoztatja az Érintettet arról, hogy kik, melyek azok a címzettek, akiket az előzőek szerint tájékoztatott.

 

4.6. Tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk)

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekből vagy az Üzemeltető, vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen (GDPR 6. cikk (1) bek. e) és f) pontok), ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Üzemeltető a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Érintettre vonatkozó személyes adatok, közvetlen üzletszerzés érdekében és céljából történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is (ha ilyet az Üzemeltető alkalmaz, erről azonban megfelelően tájékoztatást ad), amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Tiltakozás esetén a személyes adatokat a továbbiakban közvetlen üzletszerzési célból az Üzemeltető nem kezeli.

Statisztikai célból történő adatkezelés esetén az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

 

4.7. Adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk)

Tekintettel arra, hogy az Üzemeltető az Érintett adatait elektronikus adatbázisban is tárolja, az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, az Üzemeltető rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt az Üzemeltető megakadályozná. Az adathordozhatósághoz való jog azon adatok vonatkozásában illeti meg az Érintettet, amelyek kezelése az Érintett hozzájárulásán (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont vagy a 9. cikk (2) bekezdés a) pont) vagy szerződés teljesítésén (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont) alapul. Amennyiben az Érintett kéri a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását, az Üzemeltető jelzi, hogy ez technikailag megvalósítható-e.

 

4.8. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk)

Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, az Érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az Érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése a GDPR rendelkezéseit sérti.

Magyarországon a felügyeleti hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, elnök: dr. Péterfalvi Attila, www.naih.hu).

Az a felügyeleti hatóság, amelyhez az Érintett a panaszt benyújtotta, köteles tájékoztatni az Érintettet, mint ügyfelet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy a GDPR 78. cikk alapján az Érintett jogosult bírósági jogorvoslattal élni.

 

4.9. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog (GDPR 78. cikk)

Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, az Érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság (Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben. Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, az Érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha a GDPR 55. vagy 56. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az Érintettet a 77. cikk alapján benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről. A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani (Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósággal szembeni bírósági eljárásra a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság rendelkezik hatáskörrel és illetékességgel).

 

4.10. Az Üzemeltetővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog (GDPR 79. cikk)

A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való, a 4.8. pont szerinti jog – sérelme nélkül, az Érintett jogosult bíróság előtti peres eljárást kezdeményezni, ha megítélése szerint az Üzemeltető a személyes adatait nem a GDPR-nak megfelelően kezelte és ennek következtében megsértette a GDPR szerinti jogait.

Az eljárást az Üzemeltető tevékenységi helye szerinti tagállam, azaz Magyarország bírósága előtt kell megindítani. Az eljárás megindítható az Érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is (ha az nem egyezik meg Magyarországgal).

 

4.11. Az Érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről (GDPR 34. cikk)

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az Érintett jogaira és szabadságaira nézve, az Üzemeltető indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az Érintettet az adatvédelmi incidensről. Ezen tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell legalább az alábbi információkat és intézkedéseket:

 1. a) közölni kell a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit;
 2. b) ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;
 3. c) ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Az Érintettet nem kell adatvédelmi incidensről tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

 1. a) az Üzemeltető megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
 2. b) az Üzemeltető az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
 3. c) a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé.

A fenti esetekben az Érintettet nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az Érintett hasonlóan hatékony tájékoztatását.

 

 1. AZ ÉRINTETT JOGAINAK ÉRVÉNYESÍTÉSE,

KÉRELMÉNEK ELŐTERJESZTÉSE, KAPCSOLATFELVÉTEL AZ ÜZEMELTETŐGAL

Az Érintett jogai érvényesítése esetén megkeresését lehetőség szerint i) írásban, postai úton ii) személyesen juttassa el az Üzemeltető székhelyére vagy iii) e-mail útján küldje meg az Üzemeltető e-mail elérhetőségére.

 

Az Üzemeltető/Adatkezelő adatai, elérhetőségei:

 Postacím:         2051 Biatorbágy, Rákóczi u. 24/E

 Telefon:           +36 30 207 6126

 Honlapcím:      www.goldencoaster.com

 E-mail:            sales@goldencoaster.com

 

Amennyiben az Érintett személyazonosságával kapcsolatban kétség merül fel vagy a megadott adatok az azonosításhoz nem elégségesek, az Üzemeltető jogosult az Érintettől további, a személyazonosság megerősítéséhez szükséges és arra alkalmas azonosító adatokat kérni.

Amennyiben az kérelem előterjesztője a személyét nem tudja kétséget kizáróan igazolni, és így nem tudja őt azonosítani, a kérelem elintézését az Üzemeltető megtagadhatja.

Az Üzemeltető indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Üzemeltető a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet.

Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az Érintett azt másként kéri.

Ha az Üzemeltető nem tesz intézkedéseket az Érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az Érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

A GDPR 13. és 14. cikk szerinti információkat és a 15–22. és 34. cikk szerinti tájékoztatást és intézkedést az Üzemeltető díjmentesen biztosítja. Ha valamely kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával, vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre az Üzemeltető:

 1. a) észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy
 2. b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

 

Budapest, 2020. június 1.

 

FEL